• GENETİKON HİZMETLERİMİZ
  GENETİKON HİZMETLERİMİZ
  ✓ KLİNİK GENETİK
  ✓ BABALIK TESTİ / DNA
  ✓ DNA KİMLİKLENDİRME
  ✓ SİTOGENETİK
  ✓ MOLEKÜLER SİTOGENETİK
  ✓ MOLEKÜLER GENETİK
  ✓ PRE-NATAL TANI
  ✓ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ
  ✓ SİRKÜLE FETAL DNA
  ✓ PGT PRE-İMPLANTASYON GENETİK TANI
 • Babalık Testi
  ✓ Klinik Genetik
  ✓ DNA Kimliklendirme
  ✓ Sitogenetik
  ✓ Moleküler Sitogenetik
  ✓ Moleküler Genetik
  ✓ Prenatal Tanı
  ✓ Moleküler Mikrobiyoloji

GENETİKON GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

KLİNİK GENETİK

KLİNİK GENETİK

Genetik danışmadan önce hastalığın tanısının konulması gereklidir. Bu tanının konulması için ön-celikler ailenin hikâyesi alınmalıdır ve pedigrisi(ailenin ağacı) çıkarılmalıdır. Pedigrinin çıkarılması sırasında kişinin annesi ve babası orada bulunmalıdır

Detaylı Bilgi
BABALIK TESTİ / DNA TESTİ

BABALIK TESTİ / DNA TESTİ

Modern teknolojinin getirdikleri arasında aklımızda bulunan bazı belirsizliklerin giderilmesidir. DNA markerleri kullanılarak %99,99 oranında sonuçlar verilerek kişinin aklındaki şüpheler gide-rilmektedir. Babalık testinde çocuğun ve babanın DNA’sı karşılaştırılır. Baba ve çocukta analiz edilen aynı gen bölgesinin farklılıkları kişinin sayesinde analiz yapılır

Detaylı Bilgi
DNA KİMLİKLENDİRME

DNA KİMLİKLENDİRME

Babalık testindeki gibi kişinin özel gen bölgeleri belirlenir ve kişinin profili çıkarılır. Kliniğimizin bu testin yapılmasındaki amacı sağlık bakanlığının çıkarmış olduğu kanunla birlikte dondurulacak ebeveyn üreme hücrelerinin karıştırılmaması amacıyla anne ve babadan alınan üreme hücrelerinin DNA karşılaştırılması yapılır. Böylece farklı kişilerden alınmış ve dondurulmuş sperm ve yumurta hücreleri dönlenmemiş olur.

Detaylı Bilgi
SİTOGENETİK

SİTOGENETİK

Normal durumlarda inşan vücut hücrelerinde 23 çift olmak üzere 46 kromozom bulunur. Kromo-zomlar çeşitli yöntemler ile boyanır ve bantlara ayrılır. Bu sayede kromozomların sayı ve yapı yö-nünden incelemelerin yapıldığı çalışmalara sitogenetik çalışmalar denilir. Sitogenetik çalışmalarda kliniğimizde periferik kan, amniyon sıvısı, fetal kandan(bebek kordon kanı), amniyon sıvısından, CVS(kordon villus biyopsi), tahliye materyali(düşük materyali), doku ve cilt biyopsisinden çalışılabilir.

Detaylı Bilgi
MOLEKÜLER SİTOGENETİK

MOLEKÜLER SİTOGENETİK

Moleküler sitogenetikte kromozomlar çeşitli kimyasallar ile boyanır. Bu kimyasallar floresan özel-liği olan maddelerdir. Bu yönteme FISH(Floresans In Suti Hibridizasyon) denir. Amaca uygun olarak kromozomların belirli bölgeleri boyanarak analiz edilebilir.

Detaylı Bilgi
MOLEKÜLER GENETİK

MOLEKÜLER GENETİK

Bu yöntem ile tek gen hastalıklarının tespiti bu yöntemler ile sağlanmaktadır. Tek gen hastalıkları insan genom projenin sonuçlanması ile insanda 30 bin gen bulunduğu ortaya çıkmıştır. Her genin oluşturabileceği hastalıklara tek gen hastalıkları adı verilmektedir. Tek gen hastalıkları kalıtsal özellik taşıdığından önemi büyüktür.

Detaylı Bilgi
PRE-NATAL TANI

PRE-NATAL TANI

Gebeliğin ilk 3 ayı bebekte meydana gelebilecek anomalilerin tespiti için çok önemlidir. Bu tespit-ler ultrasonagrafik yöntemlerle ve biyokimyasal testler ile yapılmaktadır. Prenatal tanı ise bebeğin doğmadan önce fetüste oluşabilecek hastalıkların invaziv ve noninvaziv yöntemlerle tespitidir.

Detaylı Bilgi
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

PCR(Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile az sayıda bulunan DNA’nın çoğaltılıp ve mikroorganizma-nın tanımlanmasını sağlayan yöntemlerdir. Hastalık etkeninin örnekten alınması sağlamaktadır. Bu sayede hastalık etkeni erken bulunur ve erken tedaviye olanak sağlar.

Detaylı Bilgi
SİRKÜLER FETAL DNA

SİRKÜLER FETAL DNA

Amniosentez, kordosentez veya CVS gibi yöntemler yüksek olmamakla beraber bir düşük ihtima-line sahiptir. Bu yüzden yeni yöntemler arasında Sirküle fetal DNA yöntemi ortaya çıkmıştır. Anne adayının kanında bebeğe ait kan hücreler dolaşmaktadır. Bu hücrelerin içerisinde bulunan genetik materyal(fetal DNA) yöntemler ile ayrılmaktadır. Bu yöntemin amacı bebeğin kromozo-mal bozukluklarını tespit etmektir.

Detaylı Bilgi
PGT PRE-İMPLANTASYON GENETİK TANI

PGT PRE-İMPLANTASYON GENETİK TANI

Tüp bebek çalışmaları sonrasında bebeğin anne rahmine yerleştirilmeden önce yapılan genetik ça-lışmadır. Bu çalışma ile kromozomal anomaliler gebelik meydana gelmeden bilinmektedir. Gebelik önce yapılan genetik tanıdan dolayı gebelikte oluşabilecek düşükler azaltılmakta ve böyle meyda-na gelecek fiziksel ve psikolojik durumların önüne geçilmiş olmaktadır.

Detaylı BilgiSIKÇA SORULAN SORULAR
Sık istenen genetik testler nelerdir?    Detaylı Bilgi için                                  Kimler genetik test yaptırmalıdır?    Detaylı Bilgi için